Produktion av taltidningar

Produktion av taltidningar från tidningshusens digitala material är föreningens kärnverksamhet och utgör samtidigt den största kostnaden. För att sänka produktionskostnaderna utvecklar och effektiverar FSTF kontinuerligt verktygen som används i produktionen med separat projektfinansiering.

Utvecklingen sker i ett nära samarbete med de finlandssvenska tidningshusen. Målsättningen är att så mycket som möjligt av innehållet i en dagstidning även ska vara tillgängligt för en person med läsnedsättning.

Föreningen har som målsättning att också alla finlandssvenska tidsskrifter av intresse ska bli tillgängliga som taltidningar.

Talboksproduktion

I ett projekt som genomfördes åren 2014-2017 producerade föreningen sex talböcker i samarbete med två medlemsföreningar. Talböckerna gjordes utgående från lokal litteratur och lästes in med frivilliga krafter i Pratsamsystemet. Talböckerna finns tillgängliga att låna i DAISY-format på CD-skivor hos Norra Österbottens svenska synskadade och Svenska synskadade i Västnyland.